Địa chỉ

1.

50 - Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Việt Nam